Asansör Yönetmeliği ( 95/16 / AT)
Asansör Firması
“CE” Uygunluk İşareti
İşletme Ruhsatı
Garanti Belgesi
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
Marka Tescil Belgesi
Kapasite Raporlarının Düzenlenmesinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Referans Firmalarımız

ASANSÖR  YÖNETMELİĞİ ( 95/16/AT )
Bu yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Bakınız (Ek-1)

^ Başa dön

ASANSÖR FİRMASI
Asansör  Yönetmeliği (95/16/At) kapsamındaki asansörlerin tasarımından, imalatından,  montajından, projesinden, bakımından, işletme ruhsatından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak  CE işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen gerçek veya tüzel kişileri; asansör firmasının Türkiye dışında olması halinde, asansör firması tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşu ifade eder.

^ Başa dön

CE UYGUNLUK İŞARETİ
 Asansör  Yönetmeliği ( 95/16/At ) kapsamındaki asansörlerin veya güvenlik aksamlarının veya asansörlerin imalinde kullanılan asansörle ilgili diğer ekipman, aksam ve parçaların çalışırken veya kullanırken çevrenin ve insanların sağlık ve güvenliğini  veya söz konusu ise malların güvenliğini tehdit etmeyecek nitelikte olduğunu belirten, bu Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik kurallarına, teknik  düzenlemede yer alan kurallara uygun olduğunu ve tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

^ Başa dön

İŞLETME RUHSATI
Asansör firması tarafından Belediyeden veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilikten alınan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmasınca bu Yönetmelik gereği asansörün tasarımı, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları), imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözleşmesiyle bakımı üstlenilerek,  can ve mal güvenliği acısından uygun olmasını ve CE uygunluk işareti ile Onaylanmış Kuruluştan alınan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığı  aranır. Belgesi bulunan ve CE uygunluk işareti taşıyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aşamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmaz.

^ Başa dön

GARANTİ  BELGESİ
4077 Sayılı Yasa Gereği İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça veya İl Müdürlüğü’nce onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır.

A-Liftler, forkliftler, vinçler ve benzeri kaldırma makinaları (2 Yıl),
B-Asansörler, yürüyen merdivenler, platformlar ve benzerleri (2 Yıl)
için Garanti Belgesi alınması zorunludur.

(Garanti Belgesi)

^ Başa dön

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ
Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.

(Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi)

^ Başa dön

MARKA TESCİL BELGESİ
Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen,baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı hak sağlamaz.

(Marka Tescili)

^ Başa dön

ASANSÖRLE İLGİLİ KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR
Asansör ile ilgili kapasite raporu düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususların  dikkate alınması gerekmektedir.
Öncelikle,asansör işleri ile iştigal eden firmaların, “Kapasite Esasları” kitabında belirtilen genel  kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
Herhangi bir asansörü komple taahhüt edip projelendiren, malzemesini temin edip montajını yapan işletme ruhsatını alan ve bakımını üstlenen Asansör firmalarına Kapasite Raporu düzenlenmesi, kapasite raporu formunun üretim bölümüne , “Asansörün Montaj Yoluyla İmali” veya “Asansör Montajı” ifadelerinin yazılması, hesaplamaların genel kriterlere, mer’i usül ve esaslara göre yapılması ancak, aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
Asansör işi ile iştigal eden firmalar üç kategoride toplanmaktadır.
1- Asansör montajı ile iştigal eden firmalar,
2- Asansör montajı  ile birlikte  asansör parçası yapımı ile iştigal eden firmalar,
3- Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar.

Firmaların kapasite raporlarının ilk sayfasının en üst kısmına, montaj yapılıyorsa MONTAJ KAPASİTESİ, montaj + aksam, parça üretimi yapıyorsa İMALATÇI  MONTAJCI KAPASİTESİ, kaşesinin kırmızı renkli olarak basılması, yalnızca asansör aksam ve parçası üretimi yapıyorsa her hangi bir  kaşe basılmaması gerekmektedir.

Asansör Montajı İle İştigal Eden Firmalar :
Asansör montajı ile iştigal eden firmalara kapasite raporları düzenlenirken montajda kullanılan makine ve tesisat hariç,  işyerinde bulunan makine ve montaj işlerine yardımcı olmak üzere çeşitli metal malzeme işleyen makinaların  puvanlaması yapılır ve buna göre  metal malzeme miktarı tespit edilir. Puvanlama sonucu bulunan  miktar ihtiyaçtan fazla ise, asansör montaj miktarına ve bu asansörlerde kullanılacak malzeme miktarına göre metal malzeme miktarının tespiti yapılır.
Montajı yapılan asansör miktarının belirlenmesinde,   montaj-saat veya montaj-gün  esası uygulanır. Firmada bulunan  ekip veya ekip grubunun  günde 8 çalışma saati üzerinden  asansör montaj miktarı belirlenir.  Bir asansörün montajının ortalama 30 ile 45 günde yapılabileceği varsayılır. Montaj süresinin belirtilen bu  sürelerden değişik olması durumunda bu husus  raporda belirtilir ve buna göre de   asansör miktarı belirlenir. Şayet firmanın üretim programındaki asansör miktarı varsa bu da göz önüne  alınarak kıyaslama yapılır, darboğaz olan miktar dikkate alınır.
Montaj ekipmanları olarak asgari ve yeterli sayıda kaynak makinası, hilti, matkap, testere, taşlama, caraskal, çektirme, elektriki test cihazları,  kaldırma tertibatları, anahtar takımları ve el aletleri v.s gibi makine ve tesisatın bulunması gerekmektedir.
Ortalama kat sayısı ve  durak adedi dikkate alınarak ve bulunan asansör sayısına göre montaj malzemelerinin miktarı belirlenir.
Asansör montajı yapan firmalarda asgari 2 mühendis görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Asansör montajı ile birlikte asansör aksam ve parçaları yapımı ile iştigal eden firmalar :
Asansör montajı ile asansör aksam ve parçalarını  birlikte  yapan firmalara aşağıda belirtilen hususlar uygulanır.
Aksam ve parçaların tamamını veya bir kısmını üretmesi durumunda bu tür firmalar İmalatçı-montajcı  firmalar olup  kapasite raporlarına İmalatçı-Montajcı kaşesi basılır.
Asansör aksamları şunlardır;
- Tahrik sistemi (Motor-Makine v.s.)
- Kabin (komple askı düzeni, iskelet, izolasyon, tampon, halat bağlantısı v.s.)
- Kapı ( komple, kilit, fiş, kontak, kasa v.s.)
- Ray
- Kumanda panosu (kontaktör, röle, kablo v.s.)
- Sinyalizasyon parçaları (butonlar, sesli ve ışıklı göstergeler v.s.)
Asansör montaj miktarının belirlenmesinde 1. maddede belirtilen montajla ilgili tüm esaslara uyulur.  Ortalama kat sayısı ve durak adedine göre ve asansör sayısına göre malzemeler tespit edilerek raporda belirtilir.
Firmada  aksam ve parça imalatında çalışan işçiler ile montaj ekibinde çalışan  işçilerin aynı işçiler olmaması, bu ikisinde çalışan işçilerin ayrılarak, puvanlamanın veya montaj sürelerinin tespitlerinin ona göre yapılması gerekmektedir.
Bu  firmalarda  asgari  2 mühendisin görevlendirme  zorunluluğu bulunmaktadır.

Asansör parçası üretimi ile iştigal eden firmalar:
Bu tür firmaların kapasite raporlarının düzenlenmesinde, genel esas ve kaide, ve  kriterler uygulanır,  kapasite raporlarına her hangi bir kaşe basılmaz.

^ Başa dön

REFERANS FİRMALARIMIZ

 • Akgün Asansör
 • Asel Asansör
 • Aserk Asansör
 • Astor Asansör
 • Banas Asansör
 • Bor Mühendislik
 • Bulgu Mühendislik
 • Ceylan Asansör
 • Çağdaş Lift Asansör
 • Daspa Asansör
 • Deha Asansör
 • Deha Mühendislik - Şükrü Yavuk
 • Elmak Asansör
 • Eras Asansör
 • Evba Mühendislik
 • Global Asansör
 • Göras Asansör
 • Güneş Mühendislik
 • Günpaş Asansör
 • HKS Has Asansör
 • Kırantaş Asansör
 • Likos Asansör
  Leventler Asansör
 • Lokal Asansör
 • Meras Asansör
 • Metisan Asansör
 • Nurel Asansör
 • Özgür Asansör
 • Özlem Asansör
 • Protaş Asansör
 • Real Asansör
 • Royal Asansör
 • Sayfa Asansör
 • Sayfa Mühendislik
 • Seal Asansör
 • Seç Asansör
 • Stand Asansör
 • Tekas Asansör
 • Ustaoğlu Asansör
 • Üçel Asansör
  Üçgen Mühendislik
 • Yörünge Asansör

^ Başa dön

Bilgi Linkleri