Kontrol Belgesi Nedir ?
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
İthalat Tebliği : (2010/13)

KONTROL BELGESİ NEDİR ?
Ülkemizde uygulanan Dış Ticaret Mevzuatı özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesine sokulabilir.

Bazı malların ticaretinde ön müsaade,kontrol belgesi, teşvik belgesi, kota, tarife veya eşya kontenjanı, fon, telafi edici vergi, İthalat vergisi ve benzeri mükellefiyetler yüzünden devletin çeşitli kurumlarından belgeler talep etmektedir. Alınan belgelerdeki eşya tanımı karşılığı olan GTİP ile eşya arasında uyum eksiksiz olmalıdır. Doğru karar vermek, doğru bilgi ve belge hazırlamak için ithal edilecek malın 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon "GTİP" numarasının ve ürün adının tam olarak bilinmesine ihtiyaç vardır.

Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya geniş kapsamlı ve pek çoğu İthalat Tebliğleri ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ilgilidir.


^ Başa dön

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Dilekçe,
2- Kontrol Belgesi
3- İmza Sirküleri,
4- Ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet M.S.D.S.),
5- Fatura Sureti.
6- Vekalatname

^ Başa dön

İŞÇİ SAĞLIĞINI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN
BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT : (2010/13)

MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi) tarafından düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

25.24

 

Amyant (asbest)

2707.10

 

Benzol (benzen)

2707.20

 

Toluol (toluen)

2707.50.90.00.11

 

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.90.00.19

 

Diğerleri

2707.99.11.00.00

 

200oC ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar

2707.99.19.00.00

 

Diğerleri

2710.11.21.00.00

 

White Spirit

2901.10.00.90.11

 

Hekzan

2901.10.00.90.12

 

Heptan

2902.20.00.00.00

 

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

 

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

 

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

 

m-Ksilen

2902.43.00.00.00

 

p-Ksilen

2902.44

 

Ksilen izomerleri karışımları

32.08

 

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar

3506.10.00.90.11

 

Solvent içerenler

3506.91.00.90.13

 

Solvent içerenler

3506.99.00.90.11

 

Solvent içerenler

3814.00

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3824.90.40.00.00

 

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13

 

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

G.T.İ.P.

 

Eşyanın Tanımı

40.05

 

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

6812.80.90.10.00

 

İplikler

6812.80.90.20.00

 

Dokunmuş veya örme mensucat

6812.80.90.90.00

 

Diğerleri

6812.99.10.90.00

 

Diğerleri

6812.99.90.20.00

 

İplikler

6812.99.90.30.00

 

Dokunmuş veya örme mensucat

6812.99.90.90.00

 

Diğerleri

MADDE 2- (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/13) sayılı “İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
^ Başa dön

Bilgi Linkleri