Kontrol Belgesi Nedir ?
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

KONTROL BELGESİ NEDİR ?
Ülkemizde uygulanan Dış Ticaret Mevzuatı özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesine sokulabilir.
Bazı malların ticaretinde ön müsaade,kontrol belgesi, teşvik belgesi, kota, tarife veya eşya kontenjanı, fon, telafi edici vergi, İthalat vergisi ve benzeri mükellefiyetler yüzünden devletin çeşitli kurumlarından belgeler talep etmektedir. Alınan belgelerdeki eşya tanımı karşılığı olan GTİP ile eşya arasında uyum eksiksiz olmalıdır. Doğru karar vermek, doğru bilgi ve belge hazırlamak için ithal edilecek malın 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon "GTİP" numarasının ve ürün adının tam olarak bilinmesine ihtiyaç vardır.
Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya geniş kapsamlı ve pek çoğu İthalat Tebliğleri ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ilgilidir.


^ Başa dön

2006/3 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ KAPSAMINDA
EK-I-A VE EK-I-B LİSTELERİNDE YER ALAN ATIKLAR İLE HURDA METALLERİ İTHAL EDECEK SANAYİCİ VE İTHALATÇI FİRMALARDAN İSTENEN EVRAKLAR;

1-DİLEKÇE (2 ADET)
2-KONTROL BELGESİ (2 ADET)
3-PROFORMA FATURA (1 Asıl, 1 Suret ve bunların 2 Adet Türkçe Tercümesi Noter Tasdikli) 
4-ANALİZ SERTİFİKASI ( 1 Asıl ve Türkçe Tercümesi Noter Tasdikli)

-Tebliğin Ek-I-A listesinde yer alan atıkların ithalatında, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair menşei ülkenin resmi kuruluşlarından veya akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketleri veya laboratuvardan alınan raporun aslı ve tercümesi (1’er adet noter tasdikli),
-Tebliğin Ek-I-B Listesinde yer alan metal hurdaların ithalatında, içindekilerinin (%) oranları ile analizin yapıldığı yer ve tarihin belirtildiği, menşei ülke veya ihracatçı ülkenin resmi kuruluşlardan (Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı vb.) veya akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketlerinden veya laboratuvardan alınmış analiz raporunun aslı ve tercümesi (1’er adet noter tasdikli), ayrıca Bakanlığımız gerekli gördüğü takdirde Türkiye’de bulunan ve uluslararası gözetim firması statüsünde olan bir şirketinin veya resmi kurumun denetimini isteyebilir)
-Analiz sertifikası üzerinde proforma faturanın tarih ve sayısı, madde adı ve miktarı, ithalatçı ve ihracatçı firmaların adları ile menşei ülke belirtilecektir.
- Tebliğin Ek-I-C Listesinde yer alan diğer atıkların ithalatında; Menşei Ülke resmi kurumu veya uluslar arası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslar arası gözetim şirketi veya laboratuar tarafından onaylanmış, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karışmadığına dair analiz belgesi ile ithalatı yapılacak atığın “Kontrole Tabi Atıklar” Listesinde belirtilen özel şartları taşıdığını gösteren analiz belgesinin aslı ve yeminli mütercim tarafından yapılmış tercümesi
- 4012.20.90.00.00 GTİP’li Maddenin ithalatında atığın karkas olduğuna dair belge eklenir. (Menşei ülke resmi kurumu veya akredite gözetim şirketi yazısı ve yeminli mütercim tercümesi eklenir.)
5-RADYASYON BELGESİ SERTİFİKASI (1 Asıl ve Türkçe Tercümesi, Noter Tasdikli)
-Tebliğin Ek-I-B Listesinde yer alan metal hurdaların ithalatında, ölçümün yapıldığı yer ve tarih ile uluslar arası kabul görmüş limitlerin belirtildiği, menşei ülke veya ihracatçı ülkenin resmi veya akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketlerinden veya laboratuvardan alınmış raporun aslı ve tercümesi. Ayrıca, Bakanlığımız gerekli gördüğü takdirde Türkiye’de bulunan ve Uluslar Arası Gözetim Firması statüsünde olan bir şirketin veya resmi kurumun denetimini isteyebilir.
6- TAAHHÜTNAME
7- İMZA SİRKÜLERİ (Noter Tasdikli)
8- KAPASİTE RAPORU(Noter Tasdikli, 4004 Grubu GTİP’li kauçuklarda kapasite raporu yerine nerde, ne amaçla, hangi firma için kullanılacağının belirten firma taahhütlü belge eklenir)
9- TİCARİ SİCİL GAZETESİ (Noter Tasdikli)
10-VEKALETNAME
11-ÖZEL DURUMLAR;
-(2620.11 GTİP nolu atıklar için lisans ve ya geçici çalışma izni aranır.)
-(2618, 2620.30, 2620.99, 2621.90 GTİP nolu atıklar için Gemi ve yüzey raspalama amacıyla getirilenler için bakiye atık bertaraf şeklinin belirtilmesi ve bertarafına ilişkin lisanslı kurum ve kuruluşlarla yapılacak sözleşme (noter onaylı) eklenir ve kapatma işlemlerinde tüm kayıt ve faturaların ibrazı şartı aranır. İmalat sanayinde (cam vb.) bu şart aranmaz.
- Ek-1/A listesinde yer alan 3901-3914 GTİP’li (3903 hariç) ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi yer almalıdır.

^ Başa dön

Bilgi Linkleri