Kontrol Belgesi Nedir ?
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe Örneği
 
 
KONTROL BELGESİ NEDİR ?
Ülkemizde uygulanan Dış Ticaret Mevzuatı özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesine sokulabilir.
Bazı malların ticaretinde ön müsaade,kontrol belgesi, teşvik belgesi, kota, tarife veya eşya kontenjanı, fon, telafi edici vergi, İthalat vergisi ve benzeri mükellefiyetler yüzünden devletin çeşitli kurumlarından belgeler talep etmektedir. Alınan belgelerdeki eşya tanımı karşılığı olan GTİP ile eşya arasında uyum eksiksiz olmalıdır. Doğru karar vermek, doğru bilgi ve belge hazırlamak için ithal edilecek malın 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon "GTİP" numarasının ve ürün adının tam olarak bilinmesine ihtiyaç vardır.
Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Türkiye’ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya geniş kapsamlı ve pek çoğu İthalat Tebliğleri ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ilgilidir.
 
 
^ Başa dön
 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-       Dilekçe,
2-       Kontrol Belgesi, (5 adet) (Ek-1)
3-       Proforma Fatura,
4-       Analiz Sertifika ve Orijinal Spesifikasyon Belgesi aslı ve Türkçe Tercümeleri,
5-       Sağlık Sertifikası aslı ve Türkçe tercümesi,
6-       Taahhütname ve Etiket Örneği (Ek-2)
7-       Vekaletname.
 
 
^ Başa dön
 
 
Dilekçe Örneği
 
 
 
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
 
 
 
Yurt dışından ithalatını yapacağımız ....................... Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu “....................” isimli mamulün ithalat işlemlerini gerçekleştirebilmemiz ve firmamız adına Kontrol Belgesi düzenlenebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerimiz    ekte sunulmuştur.
Dosyamızın incelenerek Kontrol Belgemizin onaylanmasını emirlerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla
Yetkili Adı Soyadı
Firma Kaşesi  İmza
 
 
E  K  L E  R    :
1-     Kontrol Belgesi Formu
2-     Proforma Fatura
3-     Spesifikasyon
4-     Sağlık Sertifikası
5-     Taahhütname
6-     Türkçe Etiket Örneği
 
 
^ Başa dön

Bilgi Linkleri