Iso nedir?
Iso 9000 nedir?
Iso 9000 faydaları nelerdir?
Kalite yönetim sistemleri kurma maliyetleri nelerdir?
Günce Müşavirlik olarak size sunulan hizmetler nelerdir?

ISO NEDİR ?
1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur. 140'a yakın ülkenin ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla faaliyetlerini yürütmektedir. ISO bu faaliyetleriyle, uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırarak, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetlerde işbirliğini geliştirmek hedeflerini taşımaktadır. EN (Europeane Norm), Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır.


^ Başa dön

ISO 9000 NEDİR ?
Globalleşme ile giderek küçülen dünyamızda, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler kurumları günden güne artan bir rekabete mecbur kılmaktadır. Bu şartlar altında ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite yönetim sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. İşte bugün kalite yönetim sistemi olarak ISO tarafından geliştirilerek yürürlüğe konulmuş, üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi sağlamak amacıyla kurulan uluslararası yönetim standartları serisi olan ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası Standardlar haline gelmiştir.
ISO 9000 ürüne değil ürünün üretildiği işletmeye ait yönetim standartlarıdır ve organizasyonlarda müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulmasına ve geliştirilmesine rehberlik eder.
TS EN ISO 9001:2000, kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır ve verilen belgenin adıdır.


^ Başa dön


ISO 9000 FAYDALARI NELERDİR ?
İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlar. İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını ve geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak dökümantasyon altyapısını oluşturur. Kuruluş içi iletişimde iyileşmenin sağlanması ve organizasyonun düzenlenmesiyle bütün çalışanların görev yetki ve sorumlulukları belirlenerek çalışanların performansı, motivasyonu ve rahat bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanır. Böylelikle istenmeyen bürokratik işlemlerin oluşumunu engellenmiş ve kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olur.
İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği avantajlardan yararlanabilme, (ihracat için gerekli kalitenin belge ile ispatlanabilmesi) pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farklılık sağlanmasını ve işletmenin piyasa itibarında artış sağlanması sağlar. Böylelikle işletmenin pazardaki rekabet şansı ve pazar payı artar.
Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması ile hedeflenen kalitenin sürekliliğini ve iyileştirilmesi için gerekli çalışma koşullarını oluşturur.
Kalite planları, proses kontrol, muayene deney, kalibrasyon vs. gibi şartların yerine getirilmesiyle kusursuz ürün elde etme imkanı sağlar.
Kaynakların (insan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımını sağlar. Böylelikle hurda ile hatalı ürün iade miktarının azaltılmasını sağlar, yüksek masraflara yol açan hataları yok ederek, hizmet kalitesini yükseltir.
Daha az müşteri şikayeti ile müşteri memnuniyetinde ve sadakatinde artış sağlanır.
Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü getirerek üst yönetime etkin ve kolay bir yönetim şekli sağlar.
Çalışanların verimliliğin arttırılmasını sağlar, zamanında teslimi kolaylaştırır.
Maliyetlerde azalma, üretimde ve kârda artış sağlar.


^ Başa dön


KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ KURMA MALİYETLERİ NELERDİR ?
Eğitim Maliyetleri; (Eğitimin cinsine, süresine ve katılımcıların sayısına bağlıdır.)
Danışmanlık Maliyetleri; (Danışmanın niteliğine tecrübelerine ve kuruluş için harcadığı zaman ve emeğin büyüklüğüne bağlıdır.)
Kalibrasyon Maliyetleri; (Kuruluştaki ölçüm ve kontrol cihazlarının cinsi ve miktarına bağlıdır. Belirlenmiş periyotlarla kalibrasyon maliyetleri tekrarlanır.)
Belgelendirme Maliyetleri; (Kuruluşun büyüklüğüne ve çalışan sayısına bağlıdır. Belgelendirme kuruluşu tarafından tespit edilir.)


^ Başa dön


GÜNCE MÜŞAVİRLİK OLARAK SİZE SUNULAN HİZMETLER NELERDİR ?
1.Firma ziyareti ile bir değerlendirme yapılması ve teklif hazırlanması,
2.İlgili standarda ait giriş semineri verilmesi ve yönetim temsilcisi ile kalite sorumlusunun atanması,
3.Organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenerek Organizasyon El Kitabının hazırlanması,
4.Kalite politikası ve kalite hedeflerinin belirlenmesi,
5.Planlamanın yapılması, termin programı hazırlanması ve kalite eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
6.Dokümantasyonun hazırlanması, incelenmesi ve yürürlüğe konulması,
7.İlgili birimlere bağlı oldukları dokümantasyon eğitimi verilmesi,
8.Müşteri memnuniyeti ve personel memnuniyeti ölçme parametrelerinin belirlenmesi, ölçümlerin gerçekleştirilerek istatiksel olarak değerlendirilmesi,
9.Sürekli iyileştirme planlarının yapılması,
10.İç Tetkikçi eğitimi verilmesi ve iç tetkik planlarının yapılması, gerçekleştirilen iç tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi,
11.Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması,
12.Yönetimin gözden geçirme toplantılarının yapılması,
13.Kalite El Kitabının hazırlanması,
14.Belgelendirme kuruluşuna müracaat.


^ Başa dön

Bilgi Linkleri